Passend onderwijs

Passend Onderwijs is opgezet om het netwerk van scholen te versterken en om te voorkomen dat leerlingen niet het onderwijs krijgen dat bij hen past en waar zij recht op hebben. Passend Onderwijs is een regionale samenwerking binnen de verschillende regio’s in Nederland. Passend onderwijs betekent dat voor leerlingen die zeer specifieke extra ondersteuning nodig hebben een passend onderwijsaanbod wordt ontwikkeld. Dit kunnen kinderen zijn met een aangetoonde beperking in hun ontwikkeling (cognitief of sociaal). Gebleken is dat er kinderen thuiszitten omdat zij geen passende school hebben gevonden. Samen met ouders wordt gekeken naar een onderwijssetting met een aanbod dat beter bij hen past. Dit kan een andere reguliere school voor basisonderwijs zijn of een speciale school voor basisonderwijs.

Iedere school in Nederland is momenteel bezig om vast te stellen, voor welke specifieke onderwijsbehoeften zij een passend aanbod hebben (zorgprofiel) of welke competenties er binnen de school moeten worden ontwikkeld om het aanbod beter af te kunnen stemmen op specifieke onderwijsbehoeften. Alle schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in Nederland moeten zich ontwikkelen richting de vormgeving van Passend Onderwijs. Voor iedere school betekent het dat er rond de inrichting van het onderwijs gekeken moet worden, of het onderwijsaanbod aansluit bij de onderwijsbehoeften van haar leerlingen en waar dit aanbod eventueel op kan worden aangepast.

De samenwerkingsverbanden ondersteunen de scholen bij deze ontwikkeling. Via het samenwerkingsverband kunnen scholen ook ondersteuning krijgen t.a.v. vragen over hun leerlingen


Klik hier om het schoolondersteuningsprofiel van De Dubbelster te bekijken.

De vormgeving van Passend Onderwijs op De Dubbelster

In 1999 is De Dubbelster begonnen met de ontwikkeling van “Adaptief Onderwijs”. Adaptief onderwijs wil zeggen, dat je het onderwijsaanbod zoveel mogelijk afstemt op de leerlingen. We zijn o.a. gaan werken met zelfstandig werken, dag- en weektaken, het inzetten van de instructietafel, waar leerlingen extra instructie/begeleiding van hun eigen leerkracht of stagiaire krijgen. De intern begeleider begeleidt en coördineert de leerlingenzorg. Teamleden volgden scholing op hun individuele leervragen. Het laatste inspectiebezoek leverde een positieve waardering op t.a.v. onze leerlingenzorg.

In 2006 koos het team om verder de diepte in te gaan door in te stappen in het project “Afstemming”, waarvoor het samenwerkingsverband (NIS) middelen beschikbaar stelde. Aansluitend hierop werd in 2008 gestart met de invoering van “De 1-Zorgroute”, een systeem waarbij alle leerlingen in kaart worden gebracht inclusief hun onderwijsbehoeften. De Dubbelster behoorde hierdoor tot de voorlopers in het proces. “Afstemming” en de invoering van “de 1-Zorgroute” zijn ontwikkelingen op De Dubbelster in het kader van Passend onderwijs.

Dit schooljaar zal ook het onderwijszorgprofiel worden vastgesteld voor onze school. Hiertoe heeft twee jaar geleden een eerste enquêteronde plaatsgevonden, die nu zal worden aangevuld met een nieuw onderzoek.

Inhoud van het project “Afstemming”

De basisgedachte: wat heeft deze leerkracht met dit kind, met deze ouders, in deze groep kinderen, op deze school nodig om op een verantwoorde manier om te gaan met verschillen? Dit vraagt om een dynamische manier van kijken, naar een manier die meer denkt in termen van onderwijskansen dan van onderwijsgebreken. Een veelgebruikte term hiervoor is “onderwijsbehoeften”. Afstemmen op kinderen vergt een handelingsgerichte aanpak door de leerkracht, maar ook door externe begeleiders.
Om een goed beeld te krijgen van alle leerlingen van een groep wordt er met groepsoverzichten en groepsplannen gewerkt, waarbij wij gebruik maken van de systematiek van de 1-Zorgroute. Vanaf schooljaar 2008-2009 is op De Dubbelster een start gemaakt met de invoering van dit instrument. De invoering werd gedurende 2 jaar begeleid door de onderwijsbegeleidingsdienst(Eduniek). In het 1e jaar is begonnen groepsoverzichten en groepsplannen te maken voor het vakgebied rekenen, daarna volgde het vakgebied lezen. Door de grote personele verschuiving in 2010 hebben wij ervoor gekozen even een pas op de plaats te maken, aangezien het inwerken van nieuwe leerkrachten tijd vergt. Dit schooljaar, 2011-2012 hebben wij een nieuwe start gemaakt en worden hierbij opnieuw begeleid door een externe trainer.

Werkwijze

Het schooljaar wordt verdeeld in 3 periodes m.b.t. de rapporten.

Wat doet de leerkracht o.a.

 - Toetsen afnemen (methodegebonden toetsen en CITO)
 - Groepsoverzicht met daarin gegevens van ieder kind individueel beschrijven. Zoals: kindkenmerken (hoe leert een kind gemakkelijk, waar is een kind goed in, wat vindt een kind leuk, werkhouding, zelfstandigheid), thuissituatie (welke ondersteuning kan thuis gegeven worden). Deze informatie wordt verkregen door observaties, gesprekken met vorige leerkrachten, het kind en de ouders.
 - Per groep een plan van aanpak maken (groepsplan), waarin de hele groep in max. 3 subgroepen onderverdeeld is. Hierbij wordt de informatie uit het groepsoverzicht verwerkt.
 - Maximaal 1 of 2 kinderen kunnen een individuele aanpak (individueel handelingsplan) krijgen.
 - Voor kinderen met een diagnose wordt een individueel jaarhandelingsplan opgesteld.
 - Gesprekken met ouders vinden plaats binnen de reguliere gespreksmomenten (rapportage) en indien nodig op een extra moment (plusrapportage).
 - Uitvoeren plan van aanpak in de groep.
 - Aan het einde van de periodes worden plannen geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
 - De leerkracht neemt deel aan teamscholing of individuele scholing teneinde competenties te ontwikkelen.

Wat doet de intern begeleider o.a.

 - Verzorgt de benodigde formulieren, die leerkrachten nodig hebben voor hun        groepsadministratie
 - Bespreekt de groepsoverzichten, groepsplannen en individuele handelingsplannen met de leerkrachten
 - Ondersteunt de leerkrachten bij opstellen plannen en coacht waar nodig bij de uitvoering ervan
 - Bewaakt de processen rond het onderwijs aan de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
 - Is aanwezig bij oudergesprekken, indien er sprake is van extra begeleiding van kinderen
 - Schakelt externe ondersteuning in als de school vragen heeft omtrent de begeleiding van kinderen die intern niet beantwoord kunnen worden
 - Is contactpersoon tussen de diverse externe organisaties en school
 - Volgt scholing om de ontwikkelingen op schoolniveau te kunnen begeleiden
 - Neemt deel aan netwerkbijeenkomsten om op het niveau van het samenwerkingsverband de school te vertegenwoordigen en kennis te delen

Onderwijs is een dynamisch vak. De maatschappelijke veranderingen en ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Kinderen van nu vragen andere dingen dan kinderen van 30 jaar geleden. Dat betekent, dat leerkrachten zich voortdurend moeten blijven ontwikkelen om te kunnen afstemmen op kinderen. Life long learning is dan ook een term, die wereldwijd steeds meer betekenis krijgt. De Dubbelster streeft ernaar om binnen haar mogelijkheden leerkrachten zoveel mogelijk te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling, zodat het onderwijs aan onze leerlingen op een kwalitatief hoog niveau kan blijven.

Meer weten over de ontwikkeling van Passend onderwijs in onze regio?
Kijk dan op de website van ons samenwerkingsverband: www.swvdeeem.nl.
Ook de algemene website biedt u veel informatie: www.passendonderwijs.nl.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl